Kisvárdai Kulturális programok | Kisvárdai Kulturális rendezvények | Kisvárdai kulturális programajánló - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kisvárdai Kulturális Egyesület Alapszabályzata

Alapszabályzat


KISVÁRDAI KULTURÁLIS EGYESÜLET
MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA1. Az Egyesület neve, működési területe


1.1 Az egyesülete neve: „KISVÁRDAI KULTURÁLIS EGYESÜLET"
(továbbiakban: Egyesület)
Székhelye: 4600 Kisvárda, Flórián tér 20.


1.2. Az Egyesület önkormányzati elv alapján működő, önálló,  non-profit  szervezet
Működését az egyesületekre vonatkozó 1989. évi II. törvény szerint folytatja.
Alapítás éve: 1989


Az  Egyesület jogi  személy.

Az Egyesület közhasznú tevékenységet 2003-tól végez, a közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997.évi CLVI törvény kerete között.

1.3 Működési területe: kiemelten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, Regionális, továbbá határon túli területek

Bélyegzője: „ Kisvárdai  Kulturális Egyesület" feliratú körbélyegző

1.4. Az Egyesület közvetlen politikai  tevékenységet nem folytat, szervezete  
pártoktól független és azoknak  anyagi támogatást nem nyújt .2. Az Egyesület célja  és feladatai


2.1 Az Egyesület célja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek  és a régió lakossága művelődési, kulturális, zenei és szabadidős tevékenységének magasabb színvonalra emelése, aktivitásának növelése.
A művelődés egészének olyan új, vagy részterületein tevékenykedjen ahol a közösségi művelődés jellegénél fogva nagyobb eredményekkel biztat. Ennek figyelembevételével koordinálja, segíti, működteti, képviseli az egyesületbe tömörülő csoportokat az oktatási intézményekben és máshol működő   énekkarokat, szakköröket, klubokat, köröket, stb., egyéneket.  A nagy nyilvánosság számára elérhetővé teszi rendezvényeit, programjait.


2.2 Az Egyesület feladatai:

 • egyrészt saját tagságának igényeit kielégítve

 • másrészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a régió  lakossága  körében kezdeményező, szervező munkával, aktív kulturális életbe való közreműködéssel hozzájárulni a saját célok  valóra váltásához,

 • az egyesületi tagok, csoportok művelődésének elősegítése, hogy a partnerség elve szerint a civil szféra megfelelően tudjon érvényesülni

 • amatőr művészeti tevékenység és az ilyen jellegű csoportok szervezése, működtetésének elősegítése, tanácsokkal való ellátása,

 • turizmus, szabadidősport koordinálása, kezdeményezése

 • pályázatok  írásában, programok vállalásában  szakmai, pénzügyi és jogi segítségnyújtás, képviselet,

 • kulturális, oktatási, szociális  intézményekkel, Munkaügyi Központokkal  való együttműködés, szolgáltatások nyújtása

 • betegjogi, jogi  tanácsadó szolgálat működtetése


2.3 Az Egyesület ezen célok megvalósítása érdekében kiemelten fontosnak tartja:

 • Az Egyesületen kívüli, de annak  céljaival rokon kezdeményezések, elképzelések megvalósítására szövetkezett csoportokkal való együttműködést,

 • kapcsolattartást a céljaikban, tevékenységükben hasonló jellegű, helyi, megyei, regionális  országos, külföldi s kiemelten a határon túli magyar nemzetközi civil, kulturális, művészeti  és egyházi szervezetekkel (egyesületekkel, alapítványokkal, stb.) és az illetékes települési, megyei és más önkormányzatokkal, állami szervekkel, szervezetekkel.


2.4 Az Egyesület a fenti célok és feladatok fedezetét támogatásokból és kedvezményekből, juttatásokból, adományokból, pályázatokon való részvétellel, rendezvényekkel, gyűjtésekkel teremti elő.

2.5 Az Egyesület működése nyilvános, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból. Jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítja az érdeklődőknek a szükséges információt, külső szervek számára az adatszolgáltatást.

2.6 Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.3. Tagsági viszony

3.1 Az Egyesületnek tagja lehet az a nagykorú, magyar és nem magyar állampolgár és jogi személy is,  aki egyetért  az Egyesület  céljával, elfogadja alapszabályát és az egyesületi tagsággal járó kötelezettségeket vállalja.  A tagsági viszony regisztrálása az egységes nyilvántartó lapon és a tagdíj befizetése általában csoportokon keresztül történhet. Módja és mértéke is ennek megfelelő. Egyéni tagok és felelős személyek regisztrálása kötelező, ennek megoldása az Elnökség feladata.

3.2 Az  egyesületnek tagja lehet: tiszteletbeli, alapító és rendes tagja.  

3.3 Tiszteletbeli tagként az elnökség felvehet olyan személyt, aki közéleti, társadalmi tevékenységével értékes munkát végez a megye és vonzáskörzete, ill. az egyesület céljainak megvalósítása érdekében, aki önkéntes társadalmi munkával részt vállal az Egyesület céljainak megvalósításában.

3.4 Alapító tag, aki 1989. december 31-ig lépett be az egyesületbe.

3.5 A tagok éves tagdíjat fizetnek: természetes személyek évi 500.- Ft, jogi személyek 5.000.- Ft összeget tartoznak fizetni tagdíjként. A tagdíj 2/5 részét mindenképpen készpénzben kell befizetni, a fennmaradó 3/5 rész társadalmi munkával is kiváltható.

3.6 Az egyesületi tagság megszűnhet elhalálozás által, jogi személy megszűnésével, kilépéssel és kizárással.

3.7 A tagság addig tart, amíg a tag kilépését írásba be nem jelenti.

3.8 Azt a tagot, aki az egyesület célkitűzéseivel ellentétes magatartást tanúsít, vagy súlyos bűncselekményt követ el, a tagok sorából ki kell zárni.4.  Tagok jogai és kötelességei

4.1 A tag joga, hogy:

 • részt vegyen az Egyesület és csoport tevékenységében, rendezvényein, különböző programok felvállalásában közreműködjön,

 • dönthessen a csoportját képviselő küldött személyéről,

 • mint rendezvényfelelős  közreműködjön a  művészeti csoport, klub, egyének által   kezdeményezett programokon,

 • bármely tisztségre megválaszthassák

 • az Egyesület vezető szerveinek törvénysértő határozatait bíróság előtt  megtámadja.


4.2 A tag kötelessége, hogy:

 • az Alapszabályt betartsa

 • Elnökségnek és más arra illetékes döntéshozó fórumnak döntéseit tiszteletben tartsa, az Egyesület céljait és törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető magtartást elkerülje,

 • az egyesület célkitűzéseit elősegítő akciókban tevőlegesen közreműködik,

 • az Egyesületi és csoporttagságából, tisztségéből eredő, reá háruló feladatokat teljesítse,

 • a pályázati úton támogatott programokat ahol mint rendezvényfelelős meg van  jelölve - a pályázatban megfogalmazottak szerint  lebonyolítsa,  a program szakmai pénzügyi  elszámolását a támogató  felé   elszámolja,

 • az Egyesületi vagyont megóvja.

 • a Közgyűlés tanácskozásán személyesen, jogi személy jogosult képviselője útján megjelenni,

 • választott funkció esetén a szakbizottság, az ellenőrző bizottság, ill. az elnökség munkájában aktívan részt venni.

 • a közgyűlés által megállapított tagdíjat fizetni. Amennyiben a tag az éves tagdíjat a felszólítást követően egy évig nem egyenlíti ki semmilyen formában, úgy egy év elteltével a tagot az elnökség kizárhatja.5. Az Egyesület szervezete, működése

5.1 A Közgyűlés az egyesület legfőbb szerve.

5.2 Az Egyesület közgyűlése dönt végső fokon az egyesületet érintő minden kérdésben.

5.3 A  közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az Egyesület Alapszabály megállapítása, módosítása, kiegészítése,

 • az egyesület elnökségének megválasztása és felmentése

 • az egyesület évi költségvetésének megállapítása

 • az egyesület évi munkaprogramjának jóváhagyása

 • az elnökség éves beszámolójának megtárgyalása és jóváhagyása

 • Közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása

 • az egyesület más egyesülettel való egyesülésének kimondása

 • az egyesület feloszlásának kimondása

 • a tagfelvétel és a kizárás jóváhagyása

 • a tagsági díj összegének megállapítása.

 • az ellenőrző bizottság megválasztása és felmentése, valamint az elnökség évi beszámolója alkalmával az ellenőrző bizottság beszámoltatása

 • mindazokban  az ügyekben döntés, amelyeket a jogszabály hatáskörébe utal.


5.4 Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem utalt egyéb kérdésekben az elnökség dönt.

5.5 A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

5.6 A közgyűlést legalább évenként egyszer össze kell hívni, de 30 napon belül össze kell hívni akkor, ha a tagok egyharmadának, vagy az elnökség kétharmadának ez a kérése, a cél megjelölésével.

5.7 A közgyűlés helyét, idejét, tárgysorozatát, az egyesület tagságával a helyileg szokásos módon, legalább  15 nappal  előbb közölni kell.

5.8 A közgyűlés határozatképességéhez a tagok 50 %-a + 1 fő jelenléte szükséges, ha a határozatképesség hiánya miatt a közgyűlést el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes az eredeti napirendben felvett kérdésekben.

5.9 A szavazás módja nyílt, vagy titkos. Az elnökség köteles titkos szavazást elrendelni, ha a közgyűlésen jelenlévő tagok egyharmada ezt kéri.

5.10 A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 5 évre választja meg az egyesület elnökségét és ellenőrző bizottságát.

5.11 A közgyűlésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá és két jelen volt tag hitelesít.

5.12 A Közgyűlés ülései nyilvánosak.6. Elnökség

6.1 Az elnökség a következő tisztségviselőkből áll:  
Elnök, 3 alelnök, 4 fő elnökségi tag, titkár, gazdasági  vezető.

6.2 Az elnökségi ülésre a tisztségviselőkön kívül meg kell hívni az ellenőrző bizottság elnökét.

6.3 Az Elnökség ülései nyilvánosak.

6.4 A megválasztott elnökség tisztségviselőit az egyesület felügyeleti szervének be kell jelenteni.


6.5 Az egyesület elnökségének fő feladatai:

 • Az Egyesület  éves munkatervének elkészítése és végrehajtása

 • A két közgyűlés között az egyesület tevékenységének irányítása.

 • Különös figyelmet fordít az egyesület kiemelt feladataira

 • Dönt a 100.000.- Ft feletti összegek kifizetéséről, kivéve abban az esetben, amikor egy pályázatban meghatározott összeget kell kifizetni, ilyen esetben az elnök egy személyben dönt a kifizetésről.  

 • Felveszi és kizárja a tagokat a Közgyűlés utólagos jóváhagyásával.

 • Ellenőrzi az  Egyesület vagyonának gondos kezelését, felhasználását, mindennemű rendellenesség megszűntetése végett azonnal intézkedik.

 • Egy-egy rendezvény, program lebonyolításakor  tagjai sorából „rendezvényfelelőst" választ, akit  felelős személyként megbíz  a rendezvénnyel kapcsolatos pályázat előkészítésével, lebonyolításával, annak szakmai-pénzügyi elszámolásával.

 • Dönt mindazon ügyekben, amelyekre a közgyűlés kizárólagos hatásköre nem terjed ki.

 • Az Elnökség megbízatása   5 évre szól.


6.6 A tisztségviselők hatásköre, főbb feladatai:

Elnök

Jogosult képviselni az egyesületet állami, politikai, társadalmi szervek, személyek előtt, elnököl a közgyűlésen, elnökségi üléseken, előkészíti, összehívja az elnökségi ülést és gondoskodik az elnökség határozatainak végrehajtásáról. 20.000.-Ft-ig  terjedő összegek kifizetéséről dönt.
Irányítja a tisztségviselők munkáját, a közgyűlés ill. az elnökség hatáskörébe nem tartozó ügyekben (kérelem, panasz, stb.) intézkedik.

Alelnök(ök)
Az elnök távollétében
teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt. A helyettesítés kérdésében az elnökség dönt. Ha az elnök időközben tisztségéről leköszönne, vagy tagsági viszonya bármi módon megszűnne, az egyesület ügyeit a legközelebbi közgyűlésig az elnökség által kijelölt alelnök intézi.

Titkár
Végzi az egyesület szervezési teendőit és egyéb munkáját az elnök által meghatározott körben.

Elnökségi tag
Az Elnök megbízása alapján képviseli az egyesületet állami, politikai, társadalmi szervek, személyek előtt.

Gazdasági  vezető
Az egyesület mindennemű gazdasági, pénzügyi  ügyek intézője, végzi az utalványozásokat, vezeti a pénztárkönyvet, a tagdíj és egyéb gazdasági nyilvántartást, anyagi felelősséggel kezeli a pénztárt, pénzügyi dokumentumokat. A gazdálkodással kapcsolatos  beszámolókat, jelentéseket elkészíti. A gazdasági ügyek felelős vezetője.

6.7 Az Elnökség a két közgyűlés közötti időszakban félévenként ill. szükség szerint üléseket szervez az egyesületi tevékenység folyamatos biztosítása végett.

6.8 Az ülés akkor határozatképes, ha az elnökség tagjainak  50 %-a + 1 fő legalább jelen van. Az elnökség szótöbbséggel határoz, egyenlő számú szavazatok esetén az elnök szavazata dönt.

6.9 Az Elnökség az üléseken megtárgyalja és dönt a közgyűlés határozatainak gyakorlati megvalósításáról, továbbá saját és a szakbizottságok munkatervében rögzített feladatok megvalósítását szolgáló intézkedésekről, valamint a kivitelezést biztosító pénzügyi fedezetről.

6.10 Az Elnökség és az Egyesület működése során keletkezett  jegyzőkönyveket, iratokat, dokumentumokat, levelezést irattározni kell

 • Ehhez kapcsolódóan gondoskodni kell egy külön nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szervek döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye megállapítható és amely alapján az eredeti dokumentum visszakereshető,

 • A vezető szervek döntéseiket az érintettekkel haladéktalanul kérésre írásban három napon belül  - közlik. A Elnökség útján nyilvánosságra hozzák, a döntés horderejére tekintettel, valamint a személyhez fűződő jogok, az emberi méltóság, valamint az üzleti titok tiszteletben tartásával.

 • A közhasznúsági jelentést az Egyesület székhelyén hirdetőtáblán kifüggesztve 30 napon  keresztül nyilvánossá teszi.

 • Az irattározott anyagba a Titkárhoz intézett kérést követő nyolc munkanapon belül bárki betekinthet. Korlátlanul tanulmányozhatja és saját költségére másoltathatja a jogszabályban előírt dokumentumokat (pl.: közhasznúsági jelentés). Korlátozottan törlésekkel ellátott másolatokban tanulmányozhatja azokat az iratokat, amelyek esetében csak így tarthatók tiszteletben a személyhez fűződő  jogok, az emberi méltóság, valamint az üzleti titok. Az érintett irat (iratok) azonosítói  nem titkosíthatók.

 • Az Egyesület működéséről, tevékenységéről, szolgáltatásairól és ezek igénybe vétele módjáról a tagságnak és a vezető szerveknek minél szélesebb körű tájékoztatást kell nyújtani a nyilvánosságnak.  Ennek érdekében felhasználandó:

 • Tényeken alapuló szóbeli tájékoztatás

 • Szórólapok, plakátok, egyéb reklámeszközök

 • Tömegkommunikációs eszközök

 • Internetes kommunikációs lehetőségek

 • (Költség/haszon elemzés alapján elkerülendő, hogy az információközlés költségei aránytalanul nagyok legyenek.)


6.11 Az Elnökség az egyesület tevékenységét az időszerű követelményekhez igazodóan  szervezi és végzi.

6.12 A Közgyűlés és az Elnökség  működése során keletkezett iratok, dokumentumok irattározását, jegyzőkönyvvek vezetését a Jegyző látja el.7. Ellenőrző Bizottság

7.1 Ellenőrző bizottság a következő tisztségviselőkből áll: elnök és 2 ellenőr

7.2 Ellenőrző bizottság feladatai:

 • Pénzkezelés rendjének, bevételek, kiadások tételes ellenőrzése

 • Tevékenységéről értékelő jelentést készít az elnökség részére

 • Az ellenőrzés eredményeiről a soron következő ülésen tájékoztatja az elnökséget

 • A tevékenységéről a közgyűlésnek beszámolni tartozik.8. Kizáró okok és az összeférhetetlenség


8.1 A tisztségviselő csak az egyesület  tagjai jogi személy esetén képviselője lehet. Egy tag két tisztségre nem választható.

8.2 A tisztségviselők nem lehetnek egymásnak a Ptk. 685 §. b. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

8.3 Nem választható tisztségre kiskorú, a gondokság alatt álló, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntettet előélethez fűződő hátrányos jogi következmények alól nem mentesül.9. Az Egyesület közhasznúsága   


9.1 Az Egyesület az 1997. évi  CLVI. Törvényben meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

 • szociális tevékenység,  családsegítés,  időskorúak gondozása

 • kulturális tevékenység

 • kulturális örökség megóvása

 • humán erőforrás fejlesztése

 • egészségmegőrzés

 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

 • emberi és állampolgári jogok védelme

 • határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,  foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

 • gyermek és ifjúságvédelem,

 • időskorúak védelme

 • környezetvédelem

 • műemlékvédelem

 • euroatlanti integráció  elősegítése


9.2. Az Egyesület tagjain kívül más is részesülhet az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból.

9.3 Az Egyesület  gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja10. Közhasznúsági jelentés

10.1 Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az elnökség minden évben elkészíti.

10.2 A közhasznúsági jelentést a tagoknak rendelkezésére kell bocsátani. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet belőle.11. Az Egyesület vagyona, anyagi és pénzügyi eszközei


11.1 Az Egyesület gazdálkodása nem nyereségérdekelt, a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt cél szerinti tevékenységre fordítja.

11.2 Az Egyesület bevételei a tagdíjból,  a tagok külön pénzbeni vagy természetbeni felajánlásaiból, szolgáltatásaiból, természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek pénzbeni vagy természetbeni támogatásaiból, szolgáltatásaiból,  rendezvényekből, külön pályázatokból, egyéb támogatásokból, adományokból, célja megvalósítása érdekében végzett  közhasznú  tevékenységéből származó bevétel, azok eredményéből és más jogszabályban meghatározott bevételből származnak.

11.3 Az Egyesület költségei (kiadásai) csak a céljai megvalósításával függhetnek össze. Az Egyesület gazdasági, számviteli tevékenységére egyebekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

11.4 Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

11.5 A tagok az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.


11.6 A pénzügyi műveletek, kötelezettségvállalások, utalványozások az Elnök, vagy felhatalmazása alapján a Titkár, valamint a gazdasági vezető együttes aláírása alapján tehetők.

11.7 Az Egyesület naptári évre szóló költségvetéssel gazdálkodik, amelyet az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés  tárgyév május 31-ig állapít meg, s teljesítéséről az Elnökség a Közgyűlésnek tárgyévet követő május 31-ig beszámol.

11.8 Az Egyesület gazdasági számviteli tevékenységét a Közgyűlés által választott gazdasági vezető  irányítja, aki  az Elnökség  tagja.


12. Az Egyesület megszűnése


12.1 Az Egyesület megszűnik, ha feloszlását  a közgyűlés 2/3-a szótöbbséggel kimondja, ha más egyesülettel egyesül, ha tagjainak száma 10 fő alá csökken, ha a felügyeleti szerve a  Magyar Köztársaság állami, társadalmi, vagy gazdasági rendjét, ill. a tagok érdekét sértő vagy veszélyeztető működése miatt feloszlatja.

12.2 Az Egyesület megszűnése esetén saját vagyonának felosztásáról a Közgyűlés dönt.


13. Záró rendelkezések

13.1 Az Egyesület alapszabályában nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve, az egyesülésről szóló 1989.évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény, valamint az egyéb, idevonatkozó jogszabályokba foglalt rendelkezések az irányadók.

13.2 Jelen módosított alapszabályt a Kisvárdai Kulturális Egyesület 2006. április 27-én tartott közgyűlése fogadta el az  1989. november 8-án jóváhagyott, 2003. április 8-án módosított alapszabály módosításaként. A módosított alapszabály elfogadása után hatályba lép, egyidejűleg a korábbi alapszabály 3.5; a 4.2. utolsó pontja, valamint a 6.5./d. pontok hatályukat vesztik.Kelt: Kisvárda, 2006. április 27.

      Nyakó Béla
          elnök1.sz. melléklet:

Az Egyesület köz  hasznú tevékenységei:

TEÁOR   72.40     Adatbanki tevékenység
TEÁOR   72.60   Egyéb számítástechnikai tevékenység
TEÁOR   74.86   Telefoninformáció
TEÁOR    74.87   Máshová nem sorolt, egyéb  gazdasági szolgáltatás
TEÁOR    80.42   Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
TEÁOR    85.14   Egyéb humán-egészségügyi ellátás
TEÁOR    85.32   Szociális ellátás elhelyezés nélkül
TEÁOR    91.33   Máshova nem sorolt egyéb közösségi, tevékenység
TEÁOR    92.13   Mozgóképvetítés
TEÁOR    92.31   Alkotó és előadó-művészet
TEÁOR   92.32   Művészeti kiegészítő tevékenység
TEÁOR    92.34   Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
TEÁOR    92.52   Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme
TEÁOR   92.62   Egyéb sport tevékenység
TEÁOR    92.72   Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz